H.E.S

SUPPORT STAFF LIST

S.NO. NAME
1 RAM BABU
2 ISLAM
3 SUBHAS CHAND
4 DINESH KUMAR
5 OM PRAKASH
6 YOGESH
7 TUNU CHAND
8 MUKESH
9 ARVIND KUMAR
10 INDRABHAN
11 SANJAY
12 DEEPAK
13 SONU
14 DHARMENDRA
15 MAYA
16 ASHA
17 KOUSHAL DEVI
18 BIRMA
19 KANTA
20 SHAIDA BANO
21 BIMLESH
22 MANOJ DEVI
23 KAVITA TOMER
24 NISHA GHOSHAL
25 SUMAN
26 SHASHI BALA
27 BABY DAS
28 SANGITA
29 ANJU
30 RAM SHARAN
31 KOUSHIK DAS
32 MOHAN